Privacybeleid

Het privacybeleid is ook beschikbaar in PDF-formaat.


PRIVACYVERKLARING T.B.V. KON. HARMONIE UNA

VASTGESTELD IN DE AB VERGADERING VAN 16 MEI 2018

 

Kon. Harmonie UNA verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacy verklaring informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens door UNA.

Kijk op www.harmonieuna.nl/privacy voor meer informatie over Harmonie UNA, contactgegevens en het actuele privacy beleid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, email-adres. Ook een (pas)foto waar u op staat, is een persoonsgegeven. Een combinatie van gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van een persoon, daarop is privacywetgeving van toepassing. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens, religieuze overtuiging of politieke voorkeur.

Van wie verwerkt UNA persoonsgegevens?

Harmonie UNA verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Bijvoorbeeld van:

  • leden en (oud-)leden;
  • dirigenten en (oud-)dirigenten
  • bestuursleden en (oud-)bestuursleden
  • personen die lid willen worden van UNA (aspirant-leden);
  • personen die evt. aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad (sponsoren).

Welke persoonsgegevens verwerkt UNA?

  • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, muziekinstrument, functie binnen UNA, geslacht, geboortedatum.
  • Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom verwerkt UNA persoonsgegevens?

Als u lid bent van UNA, of dat wilt worden of als u aan de slag wilt gaan als bestuurslid, dirigent of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we uw persoonsgegevens nodig om u te kunnen inschrijven als lid, zorg te dragen voor een eventuele verzekering van u als vrijwilliger of om een Verklaring Omtrent Gedrag voor u aan te vragen.

Als u lid bent van UNA, dan gebruiken we uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of informatieve doeleinden. Bijvoorbeeld om u in te lichten over een nieuwe activiteit vanuit UNA.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

 

 

Hoe verwerkt UNA persoonsgegevens?

Harmonie UNA verwerkt persoonsgegevens middels Excel-bestanden. Deze bestanden (bijvoorbeeld het ledenbestand of het financiëel-administratieve bestand) staan op zichzelf en zijn niet gekoppeld naar andere, interne of externe, bestanden.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden beheerd door de secretaris van UNA. Hij kan de gegevens ook wijzigen.

Met wie worden gegevens gedeeld?

Harmonie UNA verwerkt uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden in een Excel-bestand opgenomen. Deze gegevens zijn daarmee één op één inzichtelijk voor alle (bestuurs-)leden van UNA die daartoe vanwege hun functie bevoegd zijn.

Harmonie UNA deelt uw persoonsgegevens niet met externe partijen, tenzij zij daartoe door de wet of het openbaar gezag verplicht wordt.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen UNA

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt, bijvoorbeeld om u te kunnen registreren als lid. Deze gegevens worden voor dat doel gebruikt, en alleen voor een ander doel als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat en u daarmee instemt.

Foto- en videomateriaal

Tijdens concerten, optredens en andere activiteiten van UNA kunnen foto’s en/of video-opnames worden gemaakt. Deze kunnen op onze website, nieuwsbrief en social media gebruikt worden, voornamelijk voor promotionele doeleinden.

Bewaren

Uw persoonsgegevens worden bewaard, voornamelijk om u te informeren, bijvoorbeeld over een activiteit of reünie.

Welke rechten heb ik?

U hebt het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen, verbeteren, aanvullen, ze te (laten) wissen, de verwerking te beperken en om uw gegevens over te dragen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Harmonie UNA kunt u terecht bij de secretaris: secretaris@harmonieuna.nl.

Is uw eventuele klacht door UNA niet adequaat verholpen? U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy beleid

Harmonie UNA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. U kunt dit privacy beleid zelf opslaan of raadplegen via www.harmonieuna.nl/privacy.